Všeobecné obchodné podmienky

Naše produkty a služby sú k vám vždy úplne fér

Posledná aktualizácia: 08. október 2020 | KONTAKTNÝ FORMULÁR
Prevádzkový poriadok: TERMÁLNE KÚPALISKO | FÍNSKA SAUNA | FITNESS CENTRUM
1. ZMLUVNÝ VZŤAH
Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o., IČO: 36002232, M. Nešporu 1, 972 45 Bystričany, SLOVAKIA zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: sro, vložka číslo: 3364/R (ďalej len ako „spoločnosť“), ktorá je prevádzkovateľom Termálneho kúpaliska Chalmová (ďalej len ako „kúpalisko“) a objednávateľom, ktorým je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len ako „zákazník"), vzniká na základe:
a) uzavretia písomnej zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou;
b) úplného alebo čiastočného uhradenia produktu alebo služby spoločnosti zo strany zákazníka, či už v hotovosti, bankovým prevodom alebo platbou kartou;
c) záväznej objednávky alebo rezervácie produktu alebo služby zo strany zákazníka a jej potvrdením zo strany spoločnosti, či už písomne alebo elektronicky.
Za plnenie zmluvných záväzkov všetkých osôb, ktorých sa slobodným rozhodnutím zákazníka týka jeho zmluvný vzťah so spoločnosťou, ručí práve zákazník. Po vzniku zmluvného vzťahu sa spoločnosť zákazníkovi a všetkým dotknutým osobám zaväzuje zabezpečiť produkty a služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s ich podmienkami, zmluvnými záväzkami spoločnosti, kategóriami vstupného a ubytovania kúpaliska, ustanoveniami prevádzkového a ubytovacieho poriadku kúpaliska, otváracími hodinami kúpaliska a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti (ďalej len ako „tieto VOP“).

2. PRODUKTY A SLUŽBY
Aktuálne zoznamy a cenníky produktov a služieb spoločnosti sú zákazníkovi k dispozícii v písomnej či elektronickej podobe pri vstupe do kúpaliska alebo v elektronickej podobe na webe kúpaliska CHALMOVA.sk aj s ich presnými podmienkami alebo prípadnými obmedzeniami ich využitia. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny cien, podmienok a obmedzení jej produktov a služieb podľa týchto VOP. Informatívny zoznam produktov a služieb v cenníku spoločnosti pre potreby týchto VOP:
a) SLUŽBA KÚPANIE;
b) SLUŽBA SKRINKA V ŠATNI;
c) SLUŽBA PARKOVANIE;
d) SLUŽBA SAUNA;
e) SLUŽBA FITNESS;
f) SLUŽBA PLÁVANIE;
g) PERMANENTKA na služby KÚPANIE, SAUNA, FITNESS a PLÁVANIE;
h) SLUŽBA CHATKA ŠTANDARD;
i) SLUŽBA IZBA ŠTANDARD;
j) SLUŽBA UBYTOVANIE AUTOKEMPING;
k) SLUŽBA MIESTO PRE STAN;
l) SLUŽBA PRÍPOJKA ELEKTRINY;
m) DAŇ ZA UBYTOVANIE pre obec Bystričany.

3. OBJEDNÁVKY A REZERVÁCIE
Produkt alebo službu si môže zákazník objednať u spoločnosti osobne, telefonicky, e-mailom alebo na webe CHALMOVA.sk. Zákazník prostredníctvom uvedených možností potvrdí - či už slovne, písomne alebo elektronicky - záväznú objednávku produktu alebo služby, v ktorej je zo strany spoločnosti uvedená cena daného produktu a služby aj so všetkými informáciami nevyhnutnými na ich zabezpečenie podľa vopred dohodnutých podmienok. Zákazník v jeho záväznej objednávke uvedie úplné a správne informácie a údaje, ktoré doručí spoločnosti. Uzavretím zmluvy so zákazníkom alebo potvrdením objednávky zákazníka si spoločnosť vyhradzuje právo žiadať uhradenie sto percent ceny rezervácie alebo objednávky produktov a služieb, ešte pred ich možným využitím. Po uhradení celkovej ceny rezervácie alebo objednávky produktov a služieb a najneskôr v deň ich využitia obdrží zákazník zo strany spoločnosti vstupenku alebo ubytovací preukaz (ďalej len ako „voucher") aj s presnými podmienkami a obmedzeniami využitia. Vstupenka alebo voucher presne popisuje rozsah a kvalitu objednaných alebo rezervovaných produktov a služieb podľa vopred dohodnutých zmluvných podmienok. Údaje uvedené na vstupenke alebo voucheri sú pre zákazníka a všetky osoby, ktorých sa slobodným rozhodnutím zákazníka týka zmluvný vzťah záväzné a meniť ich možno iba so súhlasom spoločnosti.

4. SPÔSOB PLATBY
Zmluvnú čiastku za objednávku alebo rezerváciu produktov a služieb spoločnosti môže zákazník spoločnosti uhradiť v hotovosti v jej pokladni, prevodom na jej bankový účet alebo platobnou kartou na webe CHALMOVA.sk a v jej pokladni, pokiaľ je k dispozícii funkčný platobný terminál. Podmienkou využitia produktov a služieb spoločnosti je úhrada celkovej ceny objednávky alebo rezervácie do termínu, ktorý zákazník obdrží priamo v rezervácii alebo objednávke, prípadne na účtovnom doklade od spoločnosti a zároveň preukázanie sa platnou vstupenkou alebo vocherom, prípadne platnými dokladmi, ktoré dokazujú oprávnenie ich využitia pri vstupe do areálu kúpaliska.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
  • Zákazník spoločnosti má právo:
a) na poskytnutie produktov a služieb spoločnosti v dohodnutom rozsahu, ako aj na získanie potrebných informácií k ich cene, rozsahu a podmienkach;
b) byť informovaný o zmenách termínu či zrušení produktov a služieb alebo zmenách ich podmienok využitia, ceny, rozsahu a kvality;
c) vyžadovať riadne a kvalitné poskytnutie služieb spolu s dodatočnými informáciami k službám;
d) ihneď reklamovať prípadne nedostatky produktov a služieb spoločnosti prostredníctvom jej oprávnených pracovníkov a žiadať okamžitú nápravu;
e) na zrušenie objednaných alebo rezervovaný produktov a služieb a na odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou podľa platných storno podmienok daného produktu a služby;
f) požiadať spoločnosť o zmenu osoby, ktorá má právo využiť objednané alebo rezervované produkty a služby, pričom táto osoba musí spoločnosti vopred potvrdiť, že s takouto zmenou súhlasí aj s pôvodne dohodnutými zmluvnými podmienkami medzi spoločnosťou a zákazníkom a že preberá zmluvné záväzky zákazníka v plnom rozsahu;
g) kedykoľvek odstúpiť od zmluvy či zrušiť objednávku alebo rezerváciu produktov a služieb spoločnosti bez uvedenia dôvodu, vždy podľa platných storno podmienok daného produktu a služby, o ktorých bol zákazník zo strany spoločnosti vopred informovaný a s ktorými vopred súhlasil. Pri uplatnení tohto práva musí zákazník informovať spoločnosť záväznou písomnou žiadosťou, buď elektronicky e-mailom na adresu kupalisko@chalmova.sk či prostredníctvom kontaktného formuláru na webe CHALMOVA.sk, alebo poštou na adresu TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o., M. Nešporu 1, 972 45 Bystričany, SLOVAKIA. Po odstúpení od zmluvy či zrušení objednávky alebo rezervácie produktov a služieb sa spoločnosť zaväzuje bezodkladne a najneskôr do 14 dní od obdržania takejto žiadosti zákazníkovi vrátiť všetky finančné prostriedky bez storno poplatkov dohodnutých v storno podmienkach daného produktu a služby, ktoré od zákazníka obdržala. Takáto úhrada zo strany spoločnosti bude uskutočnená prevodom na bankový účet zákazníka, ktorý uviedol v jeho žiadosti. Ak zákazník začal produkty alebo služby spoločnosti využívať, má povinnosť spoločnosti uhradiť finančné prostriedky za už skutočné a poskytnuté plnenie do doby, kedy spoločnosti doručil žiadosť o odstúpenie od zmluvy alebo zrušenie objednávky či rezervácie produktov a služieb;
h) na odstúpenie od zmluvy či zrušenie objednávky alebo rezervácie produktov a služieb spoločnosti a vrátenie finančných prostriedkov bez storno poplatkov iba v prípadoch, ak došlo: 1. k zrušeniu produktov a služieb zo strany spoločnosti, 2. ku závažným zmenám možností využitia produktov a služieb zo strany spoločnosti (za závažnú zmenu sa nepovažuje uzatvorenie niektorých bazénov z prevádzkových dôvodov alebo zmena ubytovania, ak je jeho náhrada rovnakej alebo vyššej kategórie);
  • Zákazník spoločnosti je povinný:
i) rešpektovať a dodržiavať zmluvné záväzky, kategórie vstupného a ubytovania, ustanovenia prevádzkového a ubytovacieho poriadku, podmienky produktov a služieb, otváracie hodiny a tieto VOP;
j) v prípade potreby informovať spoločnosť o všetkých osobách, ktoré plánujú využívať, využívajú alebo využívali produkty a služby spoločnosti v prípade, že sa ich na základe slobodného rozhodnutia zákazníka týka zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a zákazníkom;
k) zabezpečiť, aby osoby mladšie ako 18 rokov vybrané produkty a služby spoločnosti nemohli využiť vôbec, alebo ich mohli využiť iba v sprievode a pod dozorom zodpovednej osoby vo veku 18 a viac rokov;
l) skontrolovať, či všetky objednané alebo rezervované produkty a služby spoločnosti uvedené na vstupenke alebo vocheri sú naozaj tie, ktoré si u spoločnosti objednal alebo rezervoval a v prípade zistenia nezrovnalosti bezodkladne spoločnosť kontaktovať so žiadosťou u nápravu, a to najneskôr do 24 hodín od záväzného vytvorenia chybnej objednávky alebo rezervácie. Po uplynutí tejto lehoty si spoločnosť vyhradzuje právo takejto žiadosti zákazníka nevyhovieť a uplatniť platné storno podmienky daných produktov a služieb;
m) bezodkladne uhradiť spoločnosti dohodnutú finančnú čiastku za záväzne objednané alebo rezervované produkty a služby;
n) riadiť sa obrazovými, zvukovými či inými informačnými materiálmi spoločnosti, ktoré upresňujú podmienky využívania produktov a služieb v snahe zaistiť pohodlie a bezpečnosť návštevníkov kúpaliska;
o) poskytnúť spoločnosti súčinnosť a spoluprácu, ktorá je nevyhnutná vo veciach prípadných zmien, reklamácii, či poistných udalostí objednaných alebo rezervovaných produktov a služieb;
p) v prípade úplného alebo čiastočného zrušenia objednávky alebo rezervácie z jeho strany uhradiť spoločnosti všetky dohodnuté storno poplatky podľa podmienok daných produktov a služieb;
r) preukázať sa pri vstupe do areálu kúpaliska príslušnými dokladmi, ktoré dokazujú oprávnenie využitia objednaných alebo rezervovaných produktov a služieb spoločnosti a za účelom vedenia evidencie návštevníkov a ubytovaných hostí;
s) v prípade držania občianstva iného štátu ako Slovenskej republiky povinný predložiť potrebné doklady o pobyte na území Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a Zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení;
t) zhodnotiť a zvážiť, či jeho zdravotný stav s ohľadom na podmienky kúpaliska a podmienky produktov a služieb spoločnosti nebude ohrozený a v prípade potreby na vlastnú žiadosť a náklady absolvovať potrebnú zdravotnú prehliadku ešte pred vstupom do areálu kúpaliska;
u) oboznámiť kompetentných pracovníkov spoločnosti s rizikami jeho zdravotného stavu a rešpektovať ich nariadenia a odporúčania, ktoré môžu viesť aj k zákazu vstupu do areálu kúpaliska alebo z zamedzeniu využívania vybraných produktov a služieb spoločnosti v prípadoch možného ohrozenia zákazníka.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI
a) Spoločnosť je pred uzavretím zmluvy so zákazníkom či potvrdením jeho objednávky alebo rezervácie povinná zákazníka informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na jeho rozhodnutie uzatvoriť zmluvu či záväzne objednať alebo rezervovať daný produkt a službu spoločnosti. Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť produkt alebo službu zákazníkovi podľa vopred dohodnutých podmienok, spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť termín využitia daného produktu alebo služby či daný produkt alebo službu zrušiť. O týchto zmenách je spoločnosť povinná bezodkladne informovať zákazníka;
b) Spoločnosť má právo od zmluvy či potvrdenia objednávky alebo rezervácie jednostranne odstúpiť, alebo predčasne ukončiť zákazníkovi poskytnutie daného produktu a služby v prípade, ak zákazník aj napriek upozorneniu zo strany spoločnosti porušuje zákony Slovenskej republiky, dobré mravy, obťažuje alebo ohrozuje ostatných návštevníkov kúpaliska či zamestnancov spoločnosti, ohrozuje alebo poškodzuje majetok návštevníkov kúpaliska, zamestnancov spoločnosti či samotnej spoločnosti alebo inak porušuje jeho povinnosti;
c) Spoločnosť ako poskytovateľ produktov a služieb je oprávnená a vyhradzuje si právo na: 1. jednostrannú zmenu týchto VOP, 2. jednostrannú zmenu jej produktov a služieb vrátane ich podmienok a rozsahu, 3. jednostrannú zmenu jej cenníka produktov a služieb a jednostrannú zmenu už zazmluvnených produktov a služieb za podmienok upravených v týchto VOP, 4. jednostrannú zmenu kategórie vstupného a ubytovania, ustanovení prevádzkového a ubytovacieho poriadku alebo otváracích hodín kúpaliska; 5. nárokovanie storno poplatkov od zákazníka vo výške a za podmienok upravených v týchto VOP, 6. kompenzáciu ďalších nákladov a nárokov vyplývajúci zo storno poplatku z vykonanej úhrady zákazníka za objednané produkty a služby a 7. neprijať návštevníka alebo neubytovať hosťa kúpaliska, nepotvrdiť jeho objednávku alebo rezerváciu produktov a služieb či neakceptovať jeho vstupenku alebo voucher v prípade, že s daným zákazníkom, návštevníkom alebo hosťom mala spoločnosť negatívne skúsenosti, ktoré vie jednoznačne preukázať.

7. POSKYTNUTIE A VYUŽITIE ZLIAV
V prípade nároku zákazníka na zľavu z produktov a služieb spoločnosti prostredníctvom zníženého vstupného alebo ceny ubytovania za použitia platných zľavových kupónov a online kódov spoločnosti, si zákazník zľavu uplatňuje už pri uzatvorení zmluvy či objednávke alebo rezervácii produktov a služieb. V prípade, že tak neurobí, žiadna zľava mu zo strany spoločnosti nemusí byť priznaná. Zľavy spoločnosti nie je možné navzájom kombinovať, spájať či sčítavať, pokiaľ spoločnosť nestanoví podmienky zľavy inak. Zákazník si môže u spoločnosti uplatniť najvyššiu z jej zliav, na ktoré má pri objednávke alebo rezervácii daného produktu či služby nárok.

8. STORNO PODMIENKY
Produkty a služby spoločnosti môže stornovať len zákazník, a to výhradne záväznou písomnou žiadosťou odoslanou, buď elektronicky e-mailom na adresu kupalisko@chalmova.sk či prostredníctvom kontaktného formuláru na webe CHALMOVA.sk, alebo poštou na adresu TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o., M. Nešporu 1, 972 45 Bystričany, SLOVAKIA. Lehota 14 dní na prípadné vrátenie finančných prostriedkov zo strany spoločnosti za zrušené produkty a služby alebo prípadný doplatok zo strany zákazníka za už čerpané produkty a služby po započítaní dohodnutých storno poplatkov začína plynúť dňom doručenia tejto žiadosti zákazníka spoločnosti. Výška storno poplatkov je pri produktoch a službách spoločnosti stanovená nasledovne:
a) SLUŽBA KÚPANIE: storno poplatok vo výške 100 % z ceny vstupenky bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
b) SLUŽBA SKRINKA V ŠATNI: storno poplatok vo výške 100 % z ceny vstupenky, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
c) SLUŽBA PARKOVANIE: storno poplatok vo výške 100 % z ceny vstupenky, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
d) SLUŽBA SAUNA: storno poplatok vo výške 100 % z ceny vstupenky, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
e) SLUŽBA FITNESS: storno poplatok vo výške 100 % z ceny vstupenky, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
f) SLUŽBA PLÁVANIE: storno poplatok vo výške 100 % z ceny vstupenky, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
g) PERMANENTKA na služby KÚPANIE, SAUNA, FITNESS a PLÁVANIE: storno poplatok vo výške 100 % z ceny permanentky, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
h) SLUŽBA CHATKA ŠTANDARD: storno poplatok vo výške 100 % z ceny rezervácie, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
i) SLUŽBA IZBA ŠTANDARD: storno poplatok vo výške 100 % z ceny rezervácie, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
j) SLUŽBA UBYTOVANIE AUTOKEMPING: storno poplatok vo výške 100 % z ceny rezervácie, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
k) SLUŽBA MIESTO PRE STAN: storno poplatok vo výške 100 % z ceny vstupenky, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
l) SLUŽBA PRÍPOJKA ELEKTRINY: storno poplatok vo výške 100 % z ceny vstupenky, bez možnosti zmeny a predĺženia platnosti;
m) DAŇ ZA UBYTOVANIE pre obec Bystričany: v prípade nevyužitia bez storno poplatku.
Zákazníkovi neprináleží žiadna finančná ani nefinančná náhrada za objednané alebo rezervované produkty a služby spoločnosti, ktoré z vlastného rozhodnutia nevyužil a nevyčerpal a ani za prípadné zmeny objednaných produktov a služieb zo strany spoločnosti podľa týchto VOP. Pri predčasnom ukončení využitia a čerpania objednaných alebo rezervovaných produktov a služieb zo strany zákazníka, mu rovnako neprináleží žiadna finančná náhrada ani iné nefinančné plnenie zo strany spoločnosti.

9. REKLAMÁCIA A ŠKODY
V prípade, že rozsah alebo kvalita produktov a služieb spoločnosti je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluvnom vzťahu, zákazníkovi vzniká právo na reklamáciu. Zákazník je zároveň povinný uplatniť si v rámci práva na reklamáciu v prvom rade právo na odstránenie chybne poskytnutého produktu alebo služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste poskytnutia daného produktu a služby, alebo u povereného zástupcu spoločnosti tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.
Ak nie je možné o takejto reklamácii zákazníka rozhodnúť ihneď, zodpovedný zamestnanec spoločnosti je povinný danú reklamáciu a sťažnosť zákazníka bezodkladne zaevidovať vo forme reklamačného protokolu, teda aj s uvedením objektívnych okolností zákazníkovej reklamácie. Ak ide o zložitejší prípad, v ktorom vyriešenie zákazníkovej reklamácie nie je možné ihneď, spoločnosť je povinná po starostlivom preskúmaní takejto reklamácie rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia v prospech zákazníka, spravidla do 3 dní, najneskôr však do 30 dní od obdržania danej reklamácie.
Ak zákazník nie je spokojný so spôsobom, akým spoločnosť vybaví jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má právo obrátiť sa spoločnosť opäť aj so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť žiadosť o nápravu zo strany zákazníka odmietne alebo označí ako neopodstatnenú, alebo na takúto žiadosť zákazníka spoločnosť do 30 dní odo dňa jej obdržania neodpovie, zákazník má právo jeho reklamáciu a žiadosť o nápravu posunúť subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „subjekt ARS“) prostredníctvom návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu a v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektom ARS je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Takýto návrh môže zákazník podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Takýto návrh môže zákazník podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webe Slovenskej obchodnej inšpekcie SOI.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webe kompetentných orgánov Európskej únie ako ec.europa.eu.
Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe spoločnosti, alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené produkty alebo služby spoločnosti, v takýchto prípadoch nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie úhrady alebo zľavu z  produktov a služieb. Spoločnosť zároveň nezodpovedá za škodu, ktorú sama nezavinila a nezavinili ju ani jej dodávatelia produktov a služieb v prípadoch, kedy bola zákazníkovi škoda spôsobená treťou osobou alebo stranou, ktorá nie je spojená s poskytovaním produktov a služieb spoločnosti, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, teda najmä v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, čiže takzvaného zásahu vyššej moci.

10. OSTATNÉ PODMIENKY
Zákazník podpisom zmluvy so spoločnosťou, úplným alebo čiastočným uhradením produktu a služby spoločnosti alebo záväznou objednávkou a rezerváciou produktu a služby spoločnosti potvrdzuje, že sú mu tieto VOP známe, rozumie im, súhlasí s nimi, v plnou rozsahu ich prijíma a bude sa nimi v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou riadiť. Zmluvný vzťah zákazníka a spoločnosti sa riadi podľa týchto VOP platných v momente jeho vzniku.

Prihláste sa na odber noviniek z Termálneho kúpaliska Chalmová

Dôležité a aktuálne informácie o výhodných zľavách či zaujímavých tipoch pravidelne na váš e-mail

Chcem odoberať novinky